Apollo 11 astronauts at the White House, 1969

Videonummer 12939077
;