Pansy 'White Blotch'

Bildnummer 13620335
Pansy 'White Blotch'
;